วันที่   3   กรกฏาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม ปสกช. ห้องประชุม ศธจ.