วันที่   8   กรกฏาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินประวัติและผลงานครูกรณีพิเศษ ห้องประชุม ศธจ.